088 - 0047401
info@happyspine.nl

Privacystatement

Hieronder vindt u onze privacystatement. Daarin leest u welke gegevens wij van u verwerken, waarom, hoe lang en hoe u daarover met ons contact kunt opnemen.

Het gaat in deze statemanet enkel over gegevens die u ter beschikking stelt via deze website.

Contactgegevens Happyspine

088 – 0047401
info@happyspine.nl

Gebouw Vijverstaete (“Schmidt Medica B.V.”)
Piet Heinstraat 11
7402 JN Zutphen

M. Kouwe is de Functionaris Gegevensbescherming van Happyspine.
Hij is te bereiken via info@happyspine.nl

Privacyverklaring Praktijk voor Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde Zutphen.

De behandelend arts en ondersteunend secretariaat van de Praktijk voor Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde Zutphen gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Regels voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doelen van de gegevensverwerkingen

Praktijk voor Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde Zutphen gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het leveren van goede zorg. Hiervoor wordt een digitaal medisch dossier aangemaakt en bijgehouden. Hierin worden onder andere gegevens bijgehouden over uw gezondheid, uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, identificatiegegevens, en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Het bijhouden van een medisch dossier is een verplichting vanuit de WGBO.

Financiële afhandeling
Om de financiële gevolgen van een behandeling te bepalen, worden gegevens uit uw medisch dossier gebruikt. Dit is bepaald in de WGBO.

Overige doelen
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor zorginhoudelijke kwaliteitscontroles en intercollegiaal overleg m.b.t. uw behandeling. Dit is bepaald in de WGBO.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HappySpine gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Informatieplicht van patiënt

Vanuit de WGBO wordt van patiënten verwacht dat zij hun zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van de klachten waarvoor zij willen worden behandeld. Alleen op basis van juiste informatie kunnen uw behandelaars snel een diagnose stellen en op basis daarvan goede zorg verlenen.

Uitwisseling van uw gegevens

De Praktijk voor Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde Zutphen kan medische gegevens opvragen bij uw huisarts of medisch specialist, indien deze gegevens van belang kunnen zijn voor uw behandeling bij ons. De Praktijk voor Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde Zutphen kan ook gegevens met betrekking tot uw behandeling overdragen aan uw huisarts of medisch specialist. Dit is ook het geval indien u in overleg door ons wordt doorverwezen naar een andere zorginstelling. Voor elke andere uitwisseling van uw medische gegevens met andere organisaties (binnen of buiten de Europese Unie), moet u altijd eerst schriftelijke toestemming geven.

Geheimhouding

Het medisch personeel van Praktijk voor Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde Zutphen is gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Dit houdt in dat zij zonder uw toestemming uw medische geschiedenis niet mogen bespreken met anderen. Het medisch personeel van Praktijk voor Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde Zutphen mag uw persoonsgegevens wel bespreken met collega’s indien dit nodig is voor goede zorg.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Praktijk voor Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde Zutphen, de behandelaars en het ondersteunend personeel, zorgen er voor dat uw persoonsgegevens veilig in een digitale omgeving worden opgeslagen. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn passende maatregelen genomen die voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. U kunt hierbij onder andere denken aan versleuteling van gegevens, wachtwoord- en toegangsbeheer, bewustwording, en het naleven van het gegevensbeschermingsbeleid. Gegevens die u aan de praktijk verstrekt via email worden in uw dossier opgenomen. Daarna wordt de email uit ons emailbestand verwijderd en vernietigd.

Mocht er toch wat misgaan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld als uw gegevens inzichtelijk zijn geweest voor een andere persoon, of dat uw gegevens verloren zijn gegaan), dan wordt gesproken van een datalek. Indien de inbreuk op uw privacy een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, dan melden wij de inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk een hoog risico inhoudt voor u, dan wordt ook u geïnformeerd hierover.

Bewaartermijnen

De Praktijk voor Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde Zutphen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De wettelijke bewaartermijn voor uw medisch dossier is 15 jaar vanaf de laatste behandeling. Hierna worden de gegevens vernietigd, tenzij u aangeeft dat ze langer moeten worden bewaard.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u bepaalde rechten. Deze zijn vastgelegd in Europese wetgeving. Om beroep te doen op één van uw rechten, kunt u een verzoek indienen bij Praktijk voor Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde Zutphen. U ontvangt dan binnen een maand een reactie, waarin u kunt lezen in welke hoedanigheid gehoor is gegeven aan uw verzoek. Dit verzoek kunt indienen per post of e-mail.

Recht op inzage:

U heeft het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. Dit kan op afspraak.

Recht op correctie/aanvulling:

Indien u merkt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u ons hierop wijzen. Wij nemen dan maatregelen om deze gegevens te corrigeren en aan te vullen.

Recht op verwijdering:

U heeft het recht om (een deel van) uw gegevens te laten verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid: 

U heeft het recht om uw eigen gegevens te ontvangen die bij Praktijk voor Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde Zutphen worden verwerkt en door u zelf zijn verstrekt. De gegevens worden geleverd in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat. Indien u wilt dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere zorginstelling, dan kunt u dit aangeven in uw verzoek.

Recht op beperking van het gebruik van uw gegevens:

In sommige situaties heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan het geval zijn als gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking niet rechtmatig is, niet meer nodig zijn, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar: 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de verwerking gebaseerd is op basis van een publieke taak of gerechtvaardigd belang. Dit is bij Praktijk voor Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde Zutphen niet van toepassing.

Recht op een menselijk blik bij geautomatiseerde individuele besluitvorming:

Praktijk voor Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde Zutphen maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Kosten

Er zijn in principe geen kosten verbonden aan het verzoek dat u indient. Dat is wel het geval als het verzoek ongegrond of buitensporig is. Als dat van toepassing is, mogen wij uw verzoek ook weigeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over uw privacy rechten of een verzoek wilt indienen, kunt u via email contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG) de heer M.Kouwe, arts MSK van de Praktijk voor Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde Zutphen.